ماشین زیرکوب Tamping Machine

وظایف زیرکوب :                          

وظیفه این ماشین برگرداندن خط به مشخصات صحیح هندسی و زیرکوبی آن می باشد . البته در بعضی مواقع به جهت شرایط خاص خط ، عمل زیرکوبی در چندین مرحله انجام می پذیرد ، که این عمل را اصطلاحاً رلواژ می نامند .

مزایای استفاده از زیرکوب :

از مزایای کار با زیرکوب ، علاوه بر دقت و اطمینان از رعایت موازین استاندارد ، راندمان زیاد و فوق العاده آن می باشد . بعنوان مثال کاری که با 50 کارگر در طول یک هفته به سختی و ناقص انجام می گردد ، بوسیله این ماشین می توان در طول 2 الی 3 ساعت و توسط 3 یا 4 نفر مأمور همان حجم کار را با کیفیت بسیار مطلوب تر انجام داد .

سازنده زیرکوب :                           

زیرکوب های موجود در ایران ساخت دو کارخانه پلاسر  ( PLASSER )  اطریش و ماتیزا  سوئیس می باشند

انواع زیرکوب های راه آهن ج . ا . ا   :  

انواع زیرکوب های پلاسر که در راه آهن می باشد ، عبارتند از : 06- 16-07 – 32-07 – 16-08 –32-08 – 16-09 – 32-09 – 48-09 خاطر نشان می سازد ، از کارخانه ماتیزا سوئیس فقط یک نوع زیرکوب از نوع  NRI_B 85  ، 16  کلنگه موجود است .

 هر یک از زیرکوب ها از توانایی و ویژگی های خاصی برخوردار می باشند که با توجه به توانمنـدی هر یک از آنها جهت استفاده در بخش های نگهداری ، بهساـزی    و نوسـازی استفاده مـی گردد . هم چنیـن نوع ادوات روسازی بکار رفته ، تراورس و ریل نیز پارامترهای موثری در انتخاب نوع زیرکوب می باشند.

استفاده مناسب از ماشین زیرکوب  :       

چگونه به نحو احسن از ماشین زیرکوب استفاده کنیم ؟

قبل از اعزام ماشین زیرکوب جهت عملیات ، باید اقدامات ذکر شده ذیل صورت پذیرد:

اقدامات قبل از عملیات زیرکوب  :         

1- تراورس های فرسوده و شکسته باید تعویض شوند

، چـرا که تعویض تراورس بعد از عملیات زیرکـوبی موجب ناهماهنگی خط می شود ، بعبارتی زیر تعدادی از تراورس ها زیرکوبی انجام می پذیرد و زیر تعدادی انجام نمی گیرد .

2- تراورس ها باید گونیا  و فاصله آنها نیز تنظیم شوند ،

اقدام جهت گونیا و تنظیم فاصله تراورس ها بعد از عملیات زیرکوبی موجب ناهماهنگی خط می شود .

3- عرض خط باید تنظیم شود ، عدم تنظیم و تغییرات     عرضی باعث اختلال در امر دیلم کاری خط می شود .

4- پیچیدگی ها و تاب خوردگی های احتمالی در ریل باید برطرف شود ، چراکه ماشین زیرکوب قادر به رفع این معایب نمی باشد .                                        

5- جهت زیرکوبی مؤثر و مطمئن می توان بالاست را در منطقه عمل کلنگ های ماشین انباشته نمود .            

6- عملیات تامپون زنی و فاصله درزها باید تنظیم شود و در صورت فشار احتمالی بر خط ، این فشار برطرف گردد . در این رابطه هر عملی بعد از کار ماشین معکوس روی نگهداری خط ، همچنین روی حرکت قطارها بهمراه دارد .

7- شعاع قوس ها باید تنظیم شود . که شعاع یاد شده قبلاً از روی پروفیل طولی باید تعیین شده باشد . چراکه ماشین قادر به تغییر شعاع قوس نمی باشد .

8- درناژ لازم خط باید در حین زیرکوبی انجام شود .

9- آشغال ، آهن پاره و سنگهای درشت باید از بالاست جداشود ، چراکه کلنگها قادر به فشرده کردن این قطعات نیستند و در صورت عدم توجه به این مسأله ، بالاست کوبیده شده در زیر تراورس ها یکنواخت نمی گردد .

10- پیچها و پابندها را باید محکم نمود چراکه ماشین زیرکوب ، ریل را بهنگام تراز کردن بستر بالا می آورد .

11- در محل راه بندهای هم سطح باید کنت ریلها (ریلهای هادی) را که در طرفین ریل اصلی قرارگرفته اند ، برداشته و زیر خط بالاست ریخته شود . چراکه ماشین در این نقاط قادر به کار نمی باشد .

12- نقاط غیر قابل تغییر از قبیل : ترازپلها ، شروع و پایان منحنی های پیوندی ، قوسها دورها و ریلهای بیرونی را باید قبلاً علامت گذاری نمائید .

چند نما از زیرکوب : 

منبع :http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 502 بازدید