ماشین اندازه گیر خط Measuring Machine

ویژگی ماشین اندازه گیر :

       یک ماشین اندازه گیری خط باید بتواند اطلاعات قابل اعتمادی را مستقل از سرعت و جهت حرکت برداشت نموده و پردازش نماید .

نحوه اندازه گیری :

       ماشین های اندازه گیر به دو صورت تماسی و غیر تماسی طراحی شده اند . که تفاوت آنها در قسمت برداشت اطلاعات از روی هندسه خط است .

1- تماسی

2- غیر تماسی

سیستم تماسی :

در ماشین اندازه گیری تماسی سنسورها با واسطه سیستم شاریو به ریل متصل شده و اطلاعات خط را برداشت می نماید . در این سیستم ها طبق استاندارد برای اینکه خروجی ها قابل استناد باشند حداقل بار محوری شاریو ها باید 5/2 تن طراحی شود .

سیستم غیر تماسی :

      در سیستم غیر تماسی معمولاً از پرتوهای لیزر جهت برداشت اطلاعات خط استفاده می شود . بدین صورت که لیزر به سطح تابیده و بازتاب آن توسط سنسور جمع کننده پرتو ، جهت پردازش های بعدی دریافت می شود . چون این سیستم بر روی محور یا نزدیک به آن است بار محوری تقریباً نزدیک به بار محوری وسیله نقلیه است .

مراحل اندازه گیری ماشین :

کل کاری که در هر ماشین اندازه گیر خط انجام می شود را می توان به چهار بخش تقسیم نمود :

1- برداشت اطلاعات

2- جانمایی اطلاعات

3- پردازش اطلاعات

4- خروجی و ثبت داده ها

موارد اندازه گیری شونده :

    موارد اندازه گیری شونده توسط ماشین اندازه گیر خط عبارتند از :

  - پارامتر های هندسی خط

  - ثبت پارامترهای ابنیه فنی 

پارامترهای هندسی خط :

پارامترهای هندسی خط عبارتند از :

 - افتادگی های چپ و راست

 - دیلم چپ و راست          

 - پیچش                    - شتابهای قائم ، افقی ، طولی

 - دور                      - درجه حرارت

 - عرض خط

ابنیه فنی :

ابنیه فنی راه آهن ایران عبارتند از :

 - پل ها

 - تونل ها

 - سوزن ها

انواع ماشین اندازه گیر ایران :

راه آهن جمهوری اسلامی ایران دارای سه نوع ماشین اندازه گیر خط می باشد که عبارتند از :

- ماشین اندازه گیر PV-6  

- ماشین اندازه گیر M-422 

- ماشین اندازه گیر EM-120

 

منبع: http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 316 بازدید